pre predaj tovaru  prostredníctvom internetového portálu vani.sk

(ďalej len ako „Reklamačný poriadok“ v príslušnom gramatickom tvare)

 

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

 

 1. Účelom Reklamačného poriadku je informovať spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb (ďalej len „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

 

 1. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj tovarov zo strany predávajúceho pre kupujúcich, ktorí spĺňajú definíciu spotrebiteľa v zmysle platných právnych predpisov (pozri odsek 6 tohto článku Reklamačného poriadku).

 

 1. Obchodná spoločnosť

Majas s.r.o.
so sídlom Miletičova 5237/60, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.  137731/B
IČO: 52 40 141
DIČ: 2121020704
IČ DPH: SK2121020704
IBAN: SK54 8330 0000 0027 0164 6516

 (ďalej len „predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare) je prevádzkovateľom internetového portálu vani.sk umiestneného na internetovej adrese https://www.vani.sk a v rámci svojho predmetu podnikania je oprávnený vykonávať kúpu tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

 

 1. Kontaktné údaje predávajúceho vo vzťahu k reklamačnému konaniu:

 

Kontaktné údaje predávajúceho vo vzťahu k reklamačnému konaniu a uplatneniu práva na odstúpenie od zmluvy pre písomnú formu komunikácie a poštou zasielaný reklamovaný/vrátený tovar:

Majas s.r.o.
Miletičova 5237/60
821 08 Bratislava
e-mail: office@vani.sk
tel.číslo: +421 910 495 430

  

Kontaktné údaje predávajúceho vo vzťahu k reklamačnému konaniu a uplatneniu práva na odstúpenie od zmluvy pre osobné podanie reklamácie/odstúpenia od zmluvy a osobne odovzdaný reklamovaný/vrátený tovar:

Vani eko drogéria
Majas s.r.o.
Jesenského 5-9
811 02 Bratislava

 

 

 1. Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

 

 1. Kupujúcim spotrebiteľomje v zmysle ustanovenia § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

 1. Spotrebiteľskou zmluvouje každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

 

 1. Predmetom tohto Reklamačného poriadku je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených s predávajúcim prostredníctvom internetového portálu vani.sk v súvislosti s reklamáciou, t.j. uplatnením zodpovednosti za vady výrobku alebo služby, poskytnutie informácií v súlade s § 10a, §18 zákona o ochrane spotrebiteľa a § 3 ods.1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho“) a iných relevantných právnych predpisov.

 

 1. Tento Reklamačný poriadok je zverejnený a prístupný na internetovej stránke vani.sk a je tak umožnená jeho archivácia a reprodukcia kupujúcim.

 

 1. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so znením tohto Reklamačného poriadku predávajúceho ako aj to, že s Reklamačným poriadkom súhlasí.

 

 1. Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok predávajúceho.

 

 1. Predávajúci komunikuje so zákazníkom ohľadom reklamácií najmä, nie však výlučne prostredníctvom internetového portálu vani.sk a prostredníctvom e-mailu: office@vani.sk

 

 1. Orgánom dozoru nad činnosťou predávajúcehoje:

Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P.O. BOX č. 5
820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru: tel. č.: 02/58272172, 02/58272104, fax č.: 02/ 58272170

 

 

Článok II.

Zodpovednosť za vady 

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

 1. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

 

 1. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

 

 1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia veci kupujúcim. Záručný servis zabezpečuje predávajúci.

 

 1. Záručným listom je doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.

 

 1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za:
  1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (kuriér),
  2. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne uvedenou adresou prijímateľa,
  3. poškodenie tovaru zavinené doručovateľom (kuriér).

 

 1. Pri prevzatí tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná podpísať dodací list.

 

 1. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté: mechanickým poškodením tovaru, umiestnením tovaru do obalu zákazníka, ktorý nie je vhodný na dotknutý účel, umiestnením tovaru do obalu zákazníka, ktorý nebol riadne hygienicky vyčistený, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami, prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

 

 

Článok III.

Uplatnenie zodpovednosti za vady (reklamácia)

 

 1. Pri preberaní tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je potrebné priamo na mieste spísať s dopravcom (kuriérom) záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou.

 

 1. V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

 

 1. Nekompletnosť tovaru alebo poškodenie tovaru je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu do 48 hodín od prevzatia/neprevzatia zásielky, a to na e-mail office@vani.sk Predávajúci sa zaväzuje po obdržaní reklamácie kupujúceho bezodkladne kontaktovať a vybaviť s ním reklamáciu v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci má právo uplatniť si nároky za vady tovaru počas trvania záručnej doby.

 

 1. Práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie) sa uplatňujú nasledovnými spôsobmi:

 

  1. PÍSOMNE U PREDÁVAJÚCEHO:

Reklamáciu je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť písomne na adresu sídla spoločnosti predávajúceho:

Majas s.r.o.
Miletičova 5237/60
821 08 Bratislava

 

Pri uplatnení reklamácie kupujúci zašle na vyššie uvedenú adresu spolu s:

  • chybným tovarom,
  • vyplnený reklamačný formulár (kupujúci uvedie v reklamačnom formulári najmä nasledujúce údaje: identifikácia kupujúceho (meno, priezvisko), dodaciu adresu, e-mail, telefónne číslo, číslo objednávky, popis tovaru, ktorý si kupujúci žiada vrátiť/vymeniť s uvedením kódu tovaru, názvu tovaru, hmotnosti tovaru/objemu tovaru, množstva a ceny, popis vady, číslo bankového účtu vo formáte IBAN, dátum a podpis kupujúceho),
  • fotokópiu daňového dokladu preukazujúceho zaplatenie tovaru (faktúru/pokladničný doklad).

V prípade ak kupujúci nedoručí spolu s tovarom, ktorý si želá reklamovať, aj požadované doklady (vyplnený reklamačný formulár, daňový doklad preukazujúci zaplatenie tovaru), vyzve ho predávajúci telefonicky, prípadne e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priložene chýbajúcich požadovaných dokladov. Ak sa predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky kontaktovať kupujúceho a/alebo kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu predávajúceho ani v lehote 30 dní odo dňa prevzatia tovaru predávajúcim a nedoručí chýbajúce doklady alebo nedoplní chýbajúce údaje, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného reklamácie a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke.

Pri spätnom zasielaní je tovar potrebné zabaliť tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave môže mať za následok neuznanie reklamácie. Tovar je potrebné zaslať buď formou balíka alebo doporučene ako list.

Ak spolu s požadovanými dokladmi (vyplnený reklamačný formulár, daňový doklad preukazujúci zaplatenie tovaru) nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať.

Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

 

  1. OSOBNE NA PREVÁDZKE PREDÁVAJÚCEHO:

Na prevádzke musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovaním reklamácií. Pri reklamácii je potrebné doložiť daňový doklad preukazujúci zaplatenie tovaru (faktúru/pokladničný doklad).

Pri uplatnení reklamácie kupujúci v pevádzke predávajúceho odovzdá chybný tovar poverenému pracovníkovi predávajúceho a vyplní s ním reklamačný formulár (kupujúci uvedie v reklamačnom formulári najmä nasledujúce údaje: identifikácia kupujúceho (meno, priezvisko), dodaciu adresu, e-mail, telefónne číslo, číslo objednávky, popis tovaru, ktorý si kupujúci žiada vrátiť/vymeniť s uvedením kódu tovaru, názvu tovaru, hmotnosti tovaru/objemu tovaru, množstva a ceny, popis vady, číslo bankového účtu vo formáte IBAN, dátum a podpis kupujúceho).

 

 1. Pre správne posúdenie reklamácie predávajúci skontroluje a preberie od kupujúceho iba tovar, ktorý je čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. V opačnom prípade je oprávnený odmietnuť prebratie predmetu reklamácie.

 

 

Článok IV.

Spôsob vybavenia reklamácie

 

 1. Vybavením reklamácie sa podľa zákona o ochrane spotrebiteľa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

 1. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (pozri odsek 2 a odsek 3 tohto článku Reklamačného poriadku), na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

 1. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

 

 1. Pri uplatnení reklamácie kupujúcim – spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

 

 1. Pri uplatnení reklamácie kupujúcim – spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dna znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

 1. Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

 1. Kupujúci má právo na úhradu nákladov (najmä poštovného), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne.

 

 1. Reklamácia sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené bežným používaním tovaru kupujúcim.

 

 

Článok V.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

 

 1. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa bodu 1 tohto článku Obchodných podmienok odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Spotrebiteľ musí  využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.

 

 1. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Stranami sporu sú spotrebiteľ, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov.

 

 1. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Príslušným subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia a ďalšie osoby zverejnené Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1).

 

 1. Návrh musí obsahovať:
  1. meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
  2. presné označenie predávajúceho,
  3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
  4. označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
  5. dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
  6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom alternatívne riešenie sporu okrem ukončenia z dôvodu vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.

K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Kontaktné údaje Slovenskej obchodnej inšpekcie:

 

Adresa na doručovanie:         

Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Bajkalská 21/A, p.p.29
827 99 Bratislava 27

        

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe:  ars@soi.skadr@soi.sk
Telefónne číslo: +421 2 582 72 123, +421 2 582 72 141
Fax: +421 2 534 14 996

Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov, t.j. aj Slovenskej obchodnej inšpekcie.

 

 1. Dôvody, na základe ktorých subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť riešiť spor:
  • ak spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa  doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal,
  • ak sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim,
  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- €,
  • ak vecou, ktorej sa návrh týka, sa už predtým subjekt zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné,
  • ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia.
 1. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu.

 

 1. Osoba, ktorej bude daný spor pridelený, musí postupovať pri riešení nestranne a nezávisle. Ak by poverená osoba vedela o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jej nestrannosť, resp. by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, je povinná o tom informovať účastníkov tohto sporu. Poverená osoba navrhne účastníkom možné alternatívy riešenia a bude sa snažiť viesť celý spor  k tomu, aby sa dosiahla dohoda o vyriešení. Navrhnutá dohoda sa predloží obom zúčastneným stranám a v určenej lehote sa môžu rozhodnúť, či s daným návrhom súhlasia alebo nie. Takto uzavretádohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná; možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá.

 

 1. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska. Odôvodnené stanovisko subjektu alternatívneho riešenia sporov nie je právne záväzné.

 

 1. Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.

 

 1. Začatie alternatívneho riešenia sporu a ukončenie alternatívneho riešenia sporu má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.

 

 1. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné.

 

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa  25.04.2022

V Bratislave dňa 25.04.2022

 

 

Získajte zľavu 10%!