podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Predávajúci:

obchodné meno: Majas s.r.o.
sídlo: Miletičova 5237/60, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
zápis v registri: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.  137731/B
IČO: 52 405 141
DIČ: 2121020704
IČ DPH: SK2121020704
E-mail: office@vani.sk
Tel. kontakt: +421 910 495 430

 

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,  zamestnania alebo povolania.

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením:

 

  • listom zaslaným poštou na adresu sídla predávajúceho Majas s.r.o., Miletičova 5237/60, 821 08 Bratislava alebo
  • osobne podaným písomným odstúpením adresovaným predávajúcemu a odovzdaným na prevádzke predávajúceho: Vani eko drogéria, Jesenského 5-9, 811 02 Bratislava

 

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou tohto poučenia.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

Spôsob vrátenia tovaru:

  1. Zašlite nám tovar na adresu sídla predávajúceho: Majas s.r.o., Miletičova 5237/60, 821 08 Bratislava. Zašlite nám tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
  2. Odovzdajte tovar predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru na prevádzke predávajúceho: Vani eko drogéria, Jesenského 5-9, 811 02 Bratislava najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odovzdáte v prevádzke predávajúceho najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty.

 

Informácia o úhrade nákladov na vrátenie tovaru:

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

 

Informácia o zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare:

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

 

 

 

Získajte zľavu 10%!