1. Ako spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

2. Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľom, ktorý uskutočňuje spracúvanie osobných údajov je obchodná spoločnosť:

  1. Majas s. r. o., so sídlom Miletičova 5237/60, 821 08 Bratislava, IČO: 52 405 141, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:  137731/B

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Telefón: 0910 495 430

E-mail: office@vani.sk

Prevádzkovateľ v rámci svojej činnosti dôsledne posúdil vznik povinnosti poveriť zodpovednú osobu, pričom dospel k záveru, že mu takáto povinnosť nevznikla. V prípade, pokiaľ by v budúcom období došlo k zmene v spracovateľských operáciách, ktoré by si vyžadovali poverenie zodpovednej osoby, jej  kontaktné údaje budú uvedené na webovej stránke prevádzkovateľa, v časti Kontakty.

 

3. Aký je účel, právny základ a doba spracúvania osobných údajov?

Účel spracúvania Právny základ Doba spracúvania Rozsah spracúvaných osobných údajov
Newsletter Zasielanie informácií o produktoch a/alebo službách prevádzkovateľa, o plánovaných akciách a poskytovaných zľavách, prípadne ďalšie informácie týkajúce sa poskytovania služieb a/alebo dodania tovarov prevádzkovateľa. Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ktorým je Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje budú spracúvané po dobu 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov, alebo do doby odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov v prípade, že táto skutočnosť nastane pred uplynutím stanovenej doby spracúvania. E-mailová adresa.
Objednávka v e-shope Plnenie záväzkov vyplývajúcich z objednávky tovaru a/alebo služieb v e-shope, vybavovanie reklamácií a/alebo uplatňovanie iných nárokov vyplývajúcich z uzatvorenej objednávky. Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, v zmysle ktorého je spracúvanie osobných údajov potrebné na účely plnenia zmluvy alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. 10 rokov odo dňa vybavenia objednávky. Podľa objednávkového formulára.
Kontaktný formulár Kontaktovanie dotknutej osoby a poskytnutie požadovaných informácií a/alebo vybavenie iných podnetov alebo žiadostí dotknutej osoby. Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ktorým je Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané po dobu 6 mesiacov odo dňa odoslania správy prostredníctvom kontaktného formulára prevádzkovateľa. Meno, priezvisko, e-mail, telefón a prípadne osobné údaje obsiahnuté v dotknutou osobou doručovanej správe, ktorých spracúvanie je nevyhnutné pre dosiahnutie stanoveného účelu.

 

4. Aké sú oprávnené záujmy prevádzkovateľa?

Spracúvanie osobných údajov nie je založené na oprávnenom záujme prevádzkovateľa.

 

5. Komu osobné údaje poskytujeme?

Osobné údaje získané prostredníctvom prihlásenia sa na odoberanie newslettera, prostredníctvom kontaktného formulára a objednávkového formulára sú uchovávané v rámci činnosti externého dodávateľa – správcu webovej stránky:  Webglobe – Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 36 306 444.

Prevádzkovateľ môže v súvislosti so zasielaním newslettera využiť aj služby softvérového riešenia dostupného na www.mailchimp.com. Osobné údaje sú v takomto prípade poskytované obchodnej spoločnosti The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 500 Atlanta, Georgia 30308, USA.

V súvislosti s plnením záväzkov prevádzkovateľa, ktoré mu vznikajú z uzatvorenej objednávky v e-shope sú osobné údaje zákazníka poskytované externému účtovníkovi: a Audit, s.r.o., Ulica 29. Augusta 2B, 811 07 Bratislava, IČO:44 828 331.

V súvislosti s doručovaním tovaru z e-shopu na základe vytvorenej objednávky sú osobné údaje poskytované nasledovným príjemcom: Zásielkovňa s. r. o., Muchovo námestie 3624/8, 851 01 Bratislava, IČO: 48 136 999.

 

6. Uskutočňujeme prenos osobných údajov?

Osobné údaje získané prostredníctvom kontaktného formulára a objednávkového formulára nie sú prenášané do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.

V prípade, kedy prevádzkovateľ využíva na zasielanie newslettera softvérové riešenie dostupné na www.mailchimp.com, dochádza k prenosu osobných údajov do tretej krajiny. Obchodná spoločnosť, ktorá zabezpečuje prevádzku softvérového riešenia MailChimp  je členom Privacy Shield, čo znamená, že ide o prenos osobných údajov do krajín zaručujúcich primeranú úroveň ochrany.

Prevádzkovateľ, s výnimkou vyššie uvedenej spracovateľskej operácie, nerealizuje prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.

 

7. Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Dotknutá osoba má pri spracúvaní osobných údajov nasledovné práva:

  • Právo na prístup k osobným údajom, na základe ktorého má dotknutá osoba právo získať informáciu, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ak tomu tak je, má právo na získanie ďalších bližších informácií o spracúvaní osobných údajov (čl. 15 GDPR)
  • Právo na opravu osobných údajov, na základe ktorého má dotknutá osoba právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. (čl. 16 GDPR)
  • Právo na zabudnutie (výmaz) osobných údajov, ktoré umožňuje dotknutej osobe u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Uplatnenie tohto práva podlieha splneniu podmienok podľa čl. 17 GDPR.
  • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov z dôvodov uvedených v čl. 18 GDPR.
  • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, na základe ktorého je dotknutá osoba oprávnená namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré je založené na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach, a to za podmienok bližšie vymedzených v čl. 21 GDPR. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
  • Právo na prenosnosť osobných údajov, na základe ktorého je dotknutá osoba oprávnená získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, pokiaľ sú splnené podmienky podľa čl. 20 GDPR.
  • Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, v prípadoch, kedy je spracúvanie osobných údajov založené na základe čl.6 ods. 1 psím. a) GDPR alebo na základe čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR. Takéto odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
  • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 

8. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov

Poskytovanie osobných údajov v rámci kontaktného formulára a prihlásenia sa na odoberanie newslettera nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou nevyhnutnou na uzavretie zmluvy. V prípade neposkytnutia osobných údajov nedochádza k vzniku žiadnych negatívnych dôsledkov pre dotknutú osobu. Následkom neposkytnutia osobných údajov je obmedzená možnosť využívania niektorých častí webovej stránky prevádzkovateľa.

Poskytovanie osobných údajov v rámci objednávkového formulára e-shopu je zmluvnou požiadavkou nevyhnutnou na uzavretie zmluvy. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné s prevádzkovateľom platne uzatvoriť zmluvu, resp. objednávku tovarov a/alebo služieb.

Prostredníctvom osobných údajov dotknutej osoby nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu ani profilovaniu.

V prípade, pokiaľ má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa GDPR.

 

V Bratislave dňa  25.04.2022

Získajte zľavu 10%!