pre predaj tovaru

prostredníctvom internetového portálu vani.sk

(ďalej len ako „Obchodné podmienky“ v príslušnom gramatickom tvare)

 

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

 

1. Obchodná spoločnosť

Majas s.r.o.
so sídlom Miletičova 5237/60, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 137731/B
IČO: 52 405 141
DIČ: 2121020704
IČ DPH: SK2121020704
IBAN: SK54 8330 0000 0027 0164 6516

 

(ďalej len „predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare) je prevádzkovateľom internetového portálu vani.sk umiestneného na internetovej adrese https://www.vani.sk a v rámci svojho predmetu podnikania je oprávnený vykonávať kúpu tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

 

2. Kontaktné údaje predávajúceho: 

Majas s.r.o.
Miletičova 5237/60
821 08 Bratislava
e-mail: office@vani.sk
tel.číslo: +421 910 495 430

  

Kontaktné údaje predávajúceho vo vzťahu k reklamačnému konaniu a uplatneniu práva na odstúpenie od zmluvy pre písomnú formu komunikácie a poštou zasielaný reklamovaný/vrátený tovar:

Majas s.r.o.
Miletičova 5237/60
821 08 Bratislava
e-mail: office@vani.sk
tel.číslo: +421 910 495 430
 

Kontaktné údaje predávajúceho vo vzťahu k reklamačnému konaniu a uplatneniu práva na odstúpenie od zmluvy pre osobné podanie reklamácie/odstúpenia od zmluvy a osobne odovzdaný reklamovaný/vrátený tovar:

Vani eko drogéria

Majas s.ro.
Jesenského 5-9
811 02 Bratislava

 

3. Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu. 

4. Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý uzatvoril s predávajúcim kúpnu zmluvu predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva k tovaru za dohodnutú kúpnu cenu (ďalej len „kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare).

5. Registrovaný užívateľ je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý vyplnením registračného formulára požiadal o registráciu, tj. vytvorenie účtu v e-shope vani.sk.

6. Kupujúci a registrovaný užívateľ sú ďalej spoločne označovaní aj ako „zákazník“ alebo „zákazníci“.

7. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

8. Spotrebiteľom je v zmysle ustanovenia § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

9. Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených s predávajúcim, poskytnutie informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných relevantných právnych predpisov.

10. Tieto Obchodné podmienky sú záväzné pre každého zákazníka.

11. Tieto Obchodné podmienky sú zverejnené a prístupné na internetovej stránke vani.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia zákazníkom.

12. Odoslaním vyplnenej objednávky alebo vyplneného registračného formuláru zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto Obchodných podmienok predávajúceho ako aj to, že s Obchodnými podmienkami súhlasí.

13. Predávajúci komunikuje so zákazníkom najmä, nie však výlučne prostredníctvom internetového portálu vani.sk a prostredníctvom e-mailu: office@vani.sk a vo veciach reklamácií, reklamačného konania prostredníctvom e-mailu: office@vani.sk

14. Orgánom dozoru nad činnosťou predávajúcehoje: 

Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P.O. BOX č. 5
820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru: tel. č.: 02/58272172, 02/58272104, fax č.: 02/ 58272170

 

 

Článok II.
Uzavretie zmluvy

1. Zákazník má právo na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim za podmienok uverejnených na internetovom portáli vani.sk, podmienok ustanovených týmito Obchodnými podmienkami a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Dojednania v zmluve dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim odchylne od Obchodných podmienok majú vždy prednosť pred znením týchto Obchodných podmienok. Špecifikácia tovaru je uvedená na internetovom portáli vani.sk

2. Tovar ponúkaný na stránkach internetového portálu vani.sk zákazník objednáva u predávajúceho formou vyplnenej a odoslanej objednávky prostredníctvom internetového portálu predávajúceho.

3. Za účelom kúpy tovaru prostredníctvom internetového portálu vani.sk nie je potrebná registrácia.

4. Pri nákupe si kupujúci vyberie tovar na základe aktuálnej ponuky a potvrdí ho kliknutím na „pridať do košíka“. Po výbere požadovaného tovaru sa kupujúci kliknutím na „zobraziť košík“ dostane na stránku Košík. Kliknutím na „skontrolovať a objednať“ sa kupujúcemu zobrazí rekapitulácia objednávky. Po vyplnení -údajov , prípadne dodacej adresy odlišnej od fakturačnej, výberu spôsobu platby a spôsobu doručenia, má kupujúci možnosť pred samotným odoslaním objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť. Kupujúci záväzne odošle objednávku kliknutím na „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY.

5. Objednávka uskutočnená prostredníctvom webového sídla je záväzná.

6. Spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

7. Kúpna zmluva v prípade výberu spôsobu platby pred prevzatím tovaru, tj. platba kartou alebo bankovým prevodom vzniká odoslaním záväznej objednávky kupujúcim, jej prijatím predávajúcim a úhradou celej výšky ceny za tovar vrátane nákladov dodania tovaru.

Kúpna zmluva v prípade výberu spôsobu platby pri prevzatí tovaru, tj. dobierka, platba v hotovosti alebo platba kartou, vzniká odoslaním záväznej objednávky kupujúcim a jej prijatím predávajúcim.

8. Predmetom kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu ním objednaný tovar vrátane dokladov potrebných na riadne prevzatie a užívanie tovaru v súlade s relevantnými právnymi predpismi a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru za dohodnutú cenu, v lehote, rozsahu a spôsobom dohodnutom v kúpnej zmluve a záväzok kupujúceho tovar riadne a včas prevziať a zaplatiť predávajúcemu za objednaný tovar dohodnutú kúpnu cenu v lehote a spôsobom dohodnutom v kúpnej zmluve.

9. Potvrdenie o prijatí objednávky so spôsobom platby vopred (pred prevzatím tovaru) vrátane platobných inštrukcií k úhrade ceny za objednaný tovar bude zo strany predávajúceho bezodkladne zaslané zákazníkovi na e-mail uvedený v objednávke. Objednávka je záväzná až okamihom pripísania ceny za objednaný tovar vrátane nákladov dodania tovaru na účet predávajúceho podľa článku III. odseku 7 Obchodných podmienok. Týmto okamihom sa objednávka považuje za zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim a kupujúcim (kúpna zmluva). Predávajúci e-mailom potvrdí kupujúcemu úhradu ceny za tovar ako aj uzatvorenie kúpnej zmluvy bezodkladne po pripísaní uvedenej peňažnej čiastky na jeho bankový účet.

10. Potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy bude zo strany predávajúceho bezodkladne zaslané kupujúcemu na e-mail uvedený v objednávke. Potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy obsahuje najmä špecifikáciu tovaru, spôsob jeho dodania (osobný odber na prevádzke predávajúceho/osobný odber na výdajnom mieste zasielkovna.sk/kuriérom zasielkovna.sk/ osobným kuriérom predávajúceho), miesto dodania, dodaciu lehotu, cenu tovaru vrátane ceny dodania (poštovné, balné …..), platobné podmienky a inštrukcie, údaje o predávajúcom.

11. Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov za účelom jej úspešného splnenia a plnenia si povinnosti predávajúceho vyplývajúce mu z osobitných právnych predpisov. Kúpna zmluva nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

12. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich mu z kúpnej zmluvy zodpovedá v zmysle ustanovenia § 420 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov za škodu, ktorá týmto porušením predávajúcemu vznikla.

 

 

Článok III.
Kúpna cena a platobné podmienky

1. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

2. Cena za tovar je uvedená priamo na internetovom portáli vani.sk pri každom jednotlivom tovare. Cena za tovar je uvádzaná vrátane dani z pridanej hodnoty.

3 .Predávajúci ponúka kupujúcemu nasledovné spôsoby úhrady kúpnej ceny:

 1. úhrada kúpnej ceny vopred – platobnou kartou
 2. úhrada kúpnej ceny vopred – prevodom na bankový účet
 3. uhrada kupnej ceny pri prevzatí tovaru na prevádzke predávajúceho – v hotovosti /platobnou kartou
 4. úhrada kúpnej ceny pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste packeta.sk, tj. na dobierku – v hotovosti/platobnou kartou, podľa možností jednotlivého výdajného miesta
 5. úhrada kúpnej ceny pri prevzatí tovaru od kuriéra packeta.sk, tj. na dobierku – v hotovosti
 6. úhrada kúpnej ceny pri prevzatí tovaru od osobného kuriéra, tj. na dobierku – v hotovosti /platobnou kartou

4. K cene tovaru bude pripočítané poštovné a balné, resp. náklady dodania tovaru podľa vybraného spôsobu a adresy dodania. Špecifikácia poplatku za doručenie tovaru a balného, resp. nákladov dodania tovaru pre jednotlivé spôsoby dodania tovaru sú uvedené v článku IV. týchto Obchodných podmienok. Konečná cena je sumárna cena uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky. Konečná cena je uvádzaná vrátane DPH, ostatných daní a poplatkov vrátane poplatku za doručenie tovaru a balného, ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. Túto cenu je možné meniť iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán. 

5. Cenu za tovar vrátane nákladov dodania tovaru uhradí zákazník cez platobnú bránu alebo na základe platobných informácií odoslaných zákazníkovi predávajúcim prostredníctvom e-mailu. Platobné informácie sú súčasťou potvrdenia o prijatí objednávky (pri platbe vopred) a súčasťou potvrdenia o uzatvorení kúpnej zmluvy (pri platbe pri prevzatí tovaru). Platobné informácie sa považujú za doručené zákazníkovi dňom ich odoslania na e-mail uvedený zákazníkom v objednávke. 

6. V prípade zákazníka, ktorý zvolil spôsob platby – úhrada kúpnej ceny vopred:

 • sa objednávka stáva pre predávajúceho záväznou až po obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak,
 • zákazník je povinný uhradiť cenu za tovar vrátane nákladov dodania tovaru a balného najneskôr do piatich kalendárnych dní odo dňa doručenia platobných informácií,
 • v prípade ak kupujúci cenu za objednaný tovar vrátane nákladov dodania tovaru neuhradí do piatich kalendárnych dní odo dňa doručenia platobných informácií, objednávka tovaru sa automaticky stornuje, tzn. predávajúci nie je povinný tovar zákazníkovi dodať.

7. Kupujúci, ktorý zvolil spôsob platby – úhrada kúpnej ceny pri prevzatí tovaru je povinný uhradiť cenu za tovar vrátane nákladov dodania tovaru a balného pri prevzatí tovaru.

8. Predávajúci následne po úhrade ceny tovaru vrátane nákladov dodania tovaru a balného vystaví kupujúcemu faktúru spolu s potvrdením o úhrade, pričom každá faktúra vystavená predávajúcim bude obsahovať náležitosti riadneho daňového dokladu s rozpisom jednotlivého účtovaného tovaru ako aj spôsobu ich dodania. Dokladom o predaji vrátane ceny tovaru je faktúra, ktorá je priložená k zásielke, pričom zároveň slúži ako dodací a záručný list.

 

 

Článok IV.
Dodacie podmienky
Poštovné a balné 

1. Spôsob dodania tovaru závisí od výberu kupujúceho. V procese vypĺňania objednávky bude zákazníkovi umožnené vybrať si spôsob dodania tovaru.

2. Dodanie tovaru v rámci Slovenskej republiky je možné nasledovnými spôsobmi:

 1. OSOBNÝ ODBER NA PREVÁDZKE PREDÁVAJÚCEHO

Tovar si zákazník môže vyzdvihnúť  na prevádzke predávajúceho:

  • Vani eko drogéria, Jesenského 5-9, 811 02 Bratislava

Tovar je potrebné vyzdvihnúť na prevádzke predávajúceho v lehote sedem (7) pracovných dní odo dňa oznámenia predávajúcim, že tovar je pripravený k  vyzdvihnutiu. Ak má zákazník záujem o predĺženie lehoty na vyzdvihnutie tovaru, môže o to požiadať prevádzku prostredníctvom e-mailu na office@vani.sk.

Maximálna váha objednaného tovaru nie je obmedzená.

 

 1. OSOBNÝ ODBER NA VÝDAJNOM MIESTE PACKETA SLOVAKIA S.R.O.

Tovar si zákazník môže vyzdvihnúť na vybranom výdajnom mieste spoločnosti Packeta Slovakia s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 105158/B. Zoznam výdajných miest nájdete tu:https://www.zasielkovna.sk/pobocky?country=sk&do=Toggle.

Tovar je potrebné vyzdvihnúť na vybranom výdajnom mieste v lehote sedem (7) kalendárnych dní odo dňa oznámenia, že tovar je pripravený k vyzdvihnutiu. Kupujúci je o uložení objednaného tovaru (zásielky) spoločnosťou Packeta Slovakia s.r.o. informovaný emailom, prípadne tiež prostredníctvom SMS, v ktorej je obsiahnuté heslo pre stotožnenie kupujúceho pri vyzdvihnutí tovaru (zásielky). Ak vopred viete, že si zásielku nestihnete vyzdvihnúť, môžete si úschovu pred uplynutím pôvodnej 7 dňovej lehoty predĺžiť na 21 dní.

Maximálna váha objednaného tovaru je 10kg.

Poplatok za doručenie tovaru, ktorého váha je do 5 kg, na výdajné miesto zasielkovna.sk:

  • je 3,- eur pri úhrade kúpnej ceny vopred
  • je 4,- eur pri úhrade kúpnej ceny na dobierku

Poplatok za doručenie tovaru, ktorého váha je viac ako 5 kg, ale menej ako 10 kg, na výdajné miesto zasielkovna.sk

  • je 4,- eur pri úhrade kúpnej ceny vopred
  • je 5,- eur pri úhrade kúpnej ceny na dobierku

 

 1. DODANIE TOVARU KURIÉROM PACKETA SLOVAKIA S.R.O.

V prípade výberu spôsobu dodania kuriérom Packeta Slovakia s.r.o. obdrží kupujúci od kuriéra Packeta Slovakia s.r.o. SMS alebo e-mail, v ktorom mu oznámi dátum a čas, kedy bude tovar doručovaný. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru spôsobenú nesprávne a/alebo neúplne vyplnenou dodacou adresou zo strany kupujúceho. 

Maximálna váha objednaného tovaru je 10kg.

Poplatok za doručenie tovaru je 5,60,- eur

 

 1. DODANIE OSOBNÝM KURIÉROM PREDÁVAJÚCEHO (len v Bratislave)

Tento spôsobom doručenia je možný len v Bratislave. V prípade výberu spôsobu dodania – osobným kuriérom predávajúceho obdrží kupujúci od predávajúceho SMS alebo e-mail, v ktorom mu oznámi dátum a čas, kedy bude tovar doručovaný.  Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru spôsobenú nesprávne a/alebo neúplne vyplnenou dodacou adresou zo strany kupujúceho.

Maximálna váha objednaného tovaru nie je obmedzená.

Poplatok za doručenie tovaru  je 3,- eur.

V prípade, ak má kupujúci záujem o dodanie tovaru do zahraničia je potrebné, aby zákazník zaslal požiadavku na výpočet nákladov a dodacej lehoty na e-mailovú adresu: office@vani.sk alebo nás kontaktoval telefonicky na tel.č. +421 910 495 430 v čase 09:00-17:00.

 

3. Tovar bude doručený na adresu, ktorú uvedie kupujúci v objednávke. Tovar bude doručený v čo možno najkratšom čase. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v lehote do tridsiatich (30) dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. Tovar, ktorý je u predávajúceho na sklade, je zvyčajne doručený v lehote troch (3) pracovných dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy, v prípade osobného odberu na prevádzke, či doručenia osobným kuriérom. V prípade doručenia na výdajné miesto Packeta Slovakia s.r.o., či kuriérom Packeta Slovakia s.r.o., je tovar zvyčajne doručený do piatich (5) pracovných dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. Tovar, ktorý nie je u predávajúceho na sklade, je zvyčajne doručený v lehote siedmich (7) pracovných dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru kupujúci písomne potvrdí na faktúre, ktorá zároveň slúži ako dodací list a záručný list. 

5. Ak bude z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve potrebné dodávku tovaru opakovať, predávajúci si vyhradzuje právo opätovne doručiť tovar kupujúcemu až po zaplatení celej kúpnej ceny a nákladov dodania tovaru.

6. V prípade porušenia povinnosti prevziať tovar riadne a včas vzniká predávajúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s týmto porušením vznikla v súlade s ustanovením § 420 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný prevziať tovar, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. 

7. Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia. Povinnosť dodať tovar sa považuje za splnenú aj v prípade, ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. tovar odmietne prevziať. V prípade ak si kupujúci tovar neprevezme a tento je vrátený predávajúcemu, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od kupujúceho požadovať náklady spojené s vrátením tovaru, t.j. náklady spojené s dodaním tovaru a jeho následným spätným zaslaním.

8. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať tovar, či nebol poškodený obal tovaru (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia tovaru je kupujúci oprávnený tovar neprevziať.

9. V prípade poškodenia tovaru je potrebné priamo na mieste spísať s dopravcom (kuriérom) záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy. V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

10. Kupujúci je v prípade nedodania tovaru v lehote podľa odseku 4 tretia veta tohto článku Obchodných podmienok oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy .

11. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím v mieste dodania.Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia. 

12. Predávajúci v prípade čapovanej drogérie a kozmetiky čapuje produkty podľa voľby zákazníka do opakovateľne použiteľných zálohovaných sklenených alebo nezálohovaných plastových obalov. Záloha za obal je vo výške 0,60,- eur za každých 500 g objednaného čapovaného produktu. V prípade menších objednávok sa účtuje poplatok za zálohovaný obal bez ohľadu na objednané množstvo vo výške 0,60,- eur. Cena nezálohovaného obalu je 0,45,- eur za každých 500g objednaného čapovaného produktu. V prípade menších objednávok sa účtuje cena 0,45,- eur bez ohľadu na objednané množstvo.

Zákazník má možnosť zálohovaný obal vrátiť predávajúcemu:

 1. poštou na adresu sídla predávajúceho:

Majas s.r.o.
Miletičova 5237/60
821 08 Bratislava

 1. osobne na prevádzke predávajúceho:
  • Vani eko drogéria, Jesenského 5-9, 811 02 Bratislava
 1. prostredníctvom osobného kuriéra predávajúceho pri využití tohto spôsobu dodania tovaru.

 

Zálohované obaly je pred ich vrátením predávajúcemu potrebné umyť. Originálne etikety nie je potrebné zmývať.

Predávajúci po odovzdaní umytého obalu zákazníkovi zálohu vráti:

 1. v hotovosti – v prípade osobnej formy vrátenia obalu
 2. prostredníctvom bankového prevodu – v prípade, ak zákazník zaslal obal poštou; zákazník je v tomto prípade povinný uviesť identifikačné údaje k platbe pre vrátenie zálohy, a to v rozsahu meno, priezvisko, IBAN, počet vrátených obalov.

 

 

Článok V.
Trvanie a zánik zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a Obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

2. Zmluva zaniká:

 1. splnením záväzku,
 2. písomnou dohodou zmluvných strán,
 3. odstúpením od zmluvy,
 4. zánikom predávajúceho.

A. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY KUPUJÚCIM, KTORÝM JE SPOTREBITEĽ

3. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

4. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je v zmysle ustanovenia § 7 ods.1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie:

 • po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru,
 • po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

 

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 1. tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

5. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

 1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 2. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 4. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 5. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.

7. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mailom). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal/sprístupnil predávajúci.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením:

 • listom zaslaným poštou na adresu sídla predávajúceho Majas s.r.o., Miletičova 5237/60, 821 08 Bratislava alebo
 • e-mailom na adrese: office@vani.sk alebo
 • osobne podaným písomným odstúpením na prevádzke predávajúceho: Vani eko drogéria, Jesenského 5-9, 811 02 Bratislava.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou poučenia o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

8. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

9. Ak spotrebiteľ odstúpil od zmluvy, predávajúci odošle spotrebiteľovi e-mail s potvrdením o prijatí odstúpenia od zmluvy.

10. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

11. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb:

 • dodatočných nákladov, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim,
 • nákladov na vrátenie tovaru predávajúcemu,
 • ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

12. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie článku V. odseku 11 Obchodných podmienok.

13. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa článku V. odseku 12 Obchodných podmienok rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

14. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa článku V. odseku 12 Obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

15. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy:

 1. zaslať tovar späť na adresu sídla spoločnosti:Majas s.r.o., Miletičova 5237/60, 821 08 Bratislava alebo
 2. ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru na prevádzke predávajúceho:
  1. Vani eko drogéria, Jesenského 5-9, 811 02 Bratislava.

To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Lehota podľa prvej vety tohto bodu sa považuje za zachovanú:

 • ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty,
 • ak bol tovar odovzdaný na prevádzke predávajúceho najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

16. Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, predávajúcemu odoprieť až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu.

17. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

18. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

19. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak nie je schopný dodať kupujúcemu tovar riadne a včas, najmä z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom, a bezodkladne, najneskôr však do 14 dní mu budú finančné prostriedky vrátené na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

20. Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody zmluvných strán ku dňu, ktorý predávajúci a kupujúci v dohode určili ako deň zániku zmluvy.

B. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY KUPUJÚCIM, KTORÝM JE PODNIKATEĽ

21. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

 

 

Článok VI.
Záruka a záručné podmienky

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

2. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

3. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

4. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tohto tovaru kupujúcim. Záručný servis zabezpečuje predávajúci.

5. Záručným listom je doklad o kúpe – faktúra/pokladničný doklad, ktorý slúži zároveň aj ako dodací list.

6. Pri preberaní tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je potrebné priamo na mieste spísať s dopravcom (kuriérom) záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou.

7. V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Nekompletnosť tovaru alebo poškodenie tovaru je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu do 48 hodín od prevzatia/neprevzatia zásielky, a to na e-mail office@vani.sk.

Predávajúci sa zaväzuje po obdržaní reklamácie kupujúceho bezodkladne kontaktovať a vybaviť s ním reklamáciu v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8. Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

 1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (kuriér zasielkovna.sk/zasielkovna.sk),
 2. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne uvedenou adresou prijímateľa,
 3. poškodenie tovaru zavinené doručovateľom (kuriér zasielkovna.sk/zasielkovna.sk).

9. Pri prevzatí tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná podpísať dodací list/potvrdenie o prevzatí zásielky.

10. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté: mechanickým poškodením tovaru, používaním tovaru v podmienkach ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami, prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

11. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, môže uplatniť v rámci záručnej doby vady na tovare u predávajúceho v súlade s reklamačným poriadkom stanovenými zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a týmito Obchodnými podmienkami. Úplné znenie Reklamačného poriadku nájdete tu Reklamačný poriadok.

 

 

Článok VII.
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa bodu 1 tohto článku Obchodných podmienok odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Spotrebiteľ musí  využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.

3. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Stranami sporu sú spotrebiteľ, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov.

4. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Príslušným subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia a ďalšie osoby zverejnené Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov.

5. Návrh musí obsahovať:

 1. meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
 2. presné označenie predávajúceho,
 3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
 4.  označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
 5. dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
 6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom alternatívne riešenie sporu okrem ukončenia z dôvodu vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.

K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Kontaktné údaje Slovenskej obchodnej inšpekcie:

 

Adresa na doručovanie:         

Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Bajkalská 21/A, p.p.29
827 99 Bratislava 27

        

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe:        ars@soi.sk, adr@soi.sk
Telefónne číslo: +421 2 582 72 123, +421 2 582 72 141
Fax: +421 2 534 14 996

Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov, t.j. aj Slovenskej obchodnej inšpekcie.
6. Dôvody, na základe ktorých subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť riešiť spor:

 • ak spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa  doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal,
 • ak sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim,
 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- €,
 • ak vecou, ktorej sa návrh týka, sa už predtým subjekt zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné,
 • ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia.

 

7. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu.

8. Osoba, ktorej bude daný spor pridelený, musí postupovať pri riešení nestranne a nezávisle. Ak by poverená osoba vedela o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jej nestrannosť, resp. by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, je povinná o tom informovať účastníkov tohto sporu. Poverená osoba navrhne účastníkom možné alternatívy riešenia a bude sa snažiť viesť celý spor  k tomu, aby sa dosiahla dohoda o vyriešení. Navrhnutá dohoda sa predloží obom zúčastneným stranám a v určenej lehote sa môžu rozhodnúť, či s daným návrhom súhlasia alebo nie. Takto uzavretádohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná; možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá.

9. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska. Odôvodnené stanovisko subjektu alternatívneho riešenia sporov nie je právne záväzné.

10. Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.

11. Začatie alternatívneho riešenia sporu a ukončenie alternatívneho riešenia sporu má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.

12. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné.

 

 

Článok VIII.
Ochrana osobných údajov a cookies

 1. Ochrana Vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou. Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu.
 2. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 3. Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú uvedené v sekcii „Ochrana osobných údajov.

 

 

Článok IX.
Osobitné a záverečné ustanovenia

 

1. Práva a povinnosti predávajúceho a zákazníka sa spravujú zmluvou uzavretou medzi predávajúcim a kupujúcim, týmito Obchodnými podmienkami a doplňujúcimi informáciami uvedenými na portáli vani.sk a všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonníkom, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení, zákonom 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení v prípade spotrebiteľa a Obchodným zákonníkom v prípade podnikateľa.

2. Neplatnosť niektorého ustanovenia zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim alebo neplatnosť niektorého ustanovenia Obchodných podmienok nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení zmluvy alebo Obchodných podmienok, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.

3. Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi predávajúcim a kupujúcim v zmysle predmetu zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, prísľuby, oznámenia, prehlásenia alebo záruky, v písomnej i ústnej forme, ktoré sa týkajú toho istého tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.

4. Zmluvy sú archivované u predávajúceho v elektronickej forme a prístupné kupujúcemu na základe jeho žiadosti.

5. V prípade, že zmluvné dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim uvedené v zmluve sú v rozpore s ustanoveniami Obchodných podmienok, ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami Obchodných podmienok.

6. Tieto Obchodné podmienky, ako aj všetky právne vzťahy s nimi súvisiace a z nich vyplývajúce, sa riadia platným právnym poriadkom SR.

7. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 22.06.2020

 

 

V Bratislave dňa 25.04.2021

 

 Majas s.r.o.                                Majas s.r.o.

Mária Palčová, konateľ      Juraj Gombík, konateľ  

Získajte zľavu 10%!